مدیریت تشکل تربیتی

0 بررسی
موجود

40,000 تومان

بررسی سریع

این کتاب، برای مدیران تشکل های تربیتی نوشته شده است، البته، برای آن هایی ه یک پرسش مهم در ذهن خود دارند: چگونه تشکل تربیتی خود را مدیریت کنیم؟