کتابخانه معرفتی مربی

0 بررسی
موجود

40,000 تومان

بررسی سریع

در این کتاب، 100 عنوان از کتاب های مناسب برای نیازمندی های معرفتی مربیان معرفی شده است